เส้นทางขับรถเอง ไปเบตงทางมาเลย์

 

 

 

 

 

การเดินมาเบตงโดยใช้เส้นทางประเทศมาเลเซีย

                    ท่านสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวมาท่องเที่ยวอำเภอเบตงโดยใช้เส้นทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดา ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ขับรถผ่านเส้นทางมาเลเซีย เข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

                                                             

                                        เส้นทางที่ 1

 ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปิดทำการตั้งแต่เวลา 5.00 - 22.00 น.

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

 

เส้นทางที่ 2

ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 7.00 - 17.00 น.

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

มุ่งหน้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดทำการตั้งแต่เวลา 5.00 - 23.00 น. 

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

                  นักท่องเที่ยวจะต้องดำเนินการเตรียมเอกสารกรณีนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย ที่หน่วยงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาของท่าน

เพื่อแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

                            ขั้นตอนการขออนุญาตและเอกสารที่สำคัญประกอบด้วย ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อฝ่ายใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

                              โดยมีเอกสารที่ต้องนำมา มีดังต่อไปนี้

                                        สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือเดินทาง

สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

สมุดทะเบียนรถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อแปลสมุดทะเบียนรถยนต์

โดยมีเอกสารที่ต้องนำไปมีดังต่อไปนี้

สมุดทะเบียนรถยนต์ตัวจริง (สำเนาหน้าแรก และหน้าวันหมดอายุ)

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 

สำเนาหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียม 25 บาท รอรับได้ภายใน 3 วัน

 

ถ้าติดต่อช่วงเช้าสามารถรับเอกสารได้ในเช้าวันรุ่งขึ้น

 

              ในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลไปยังประเทศมาเลเซีย มีกฏข้อบังคับของกรมการขนส่งของประเทศมาเลเซีย

ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฏหมายของรัฐบาลมาเลเซีย ที่สำคัญและต้องคำนึงถึง

 

- รถยนต์จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น

- ยานพาหนะและรถยนต์ทุกชนิดต้องติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับรถป้ายแดง รัฐบาลมาเลเซียไม่อนุญาตให้ผ่านแดน

- ใบรับรองการจดทะเบียน ด้วยภาษามาเลย์หรือภาาาอังกฤษ

- นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อประกันภัยบุคคลที่ 3 ของประเทศมาเลเซีย

- รถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องติดฟิมล์กรองแสงสีดำไม่เกิน 50% ของแสง

- ใบอนุญาตขับขี่ต้องแปลเป็นภาษามาเลย์หรือภาษาอังกฤษ

- รถยนต์ทุกชนิดต้องติดเข็มขัดนิรภัย

- รถยนต์ทุกชนิดต้องมีไฟเบรคดวงที่ 3

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th   สายด่วน 1178

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเบตง

Visitors: 362,326