สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้


         ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปิยะมิตร 2 หมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง ได้ก่อตั้งขึ้นโดยสามชิกในหมู่บ้านทั้งหมดเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

         เป็นโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่อง มาจากพระราชดำริอำเภอเบตง จังหวัดยะลา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอักษรจีนพระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือแปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผาโดยมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยโดยมีทั้งชาวไทยและชาว มาเลเซียเดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงาม และยังพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกแทนการปลูกยางพาราตามแนวพระราช ดำริเพื่อสร้างรายได้ให่้กับชาวบ้านในพื้นที่

 เบตง ไก่เบตง ทะเลหมอกเบตง เที่ยวเบตง สวนดอกไม้เบตง โอเคเบตง ที่พักเบตง โรงแรมเบตง

สวนแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 35 ไร่ ความสูงประมาณ 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

ที่ต้องการเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการและเตรียม ขยายพื้นที่การเพาะปลูกไม้ดอกเมืองหนาวซึ่งสร้างรายได้หลายล้านบ้านต่อปีให้กับประเทศ

 

 เบตง ไก่เบตง ทะเลหมอกเบตง เที่ยวเบตง สวนดอกไม้เบตง โอเคเบตง ที่พักเบตง โรงแรมเบตง

 

ขอบคุณภาพจาก

ปฐมพงศ์ อลงกตกิตติคุณ ( https://www.facebook.com/profile.php?id=1290972821&fref=ts )

Visitors: 365,615