พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดของไทย

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

 

 

                      พระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพิธาน

               ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร น้ำหนักประมาณ 40 ตัน ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส

             พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน เป็นพระนามพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประเภททองสัมฤทธิ์ ผู้บริจาคทรัพย์และเป็นกำลังอันสำคัญยิ่ง คือ คุณประยูร - คุณเกศินี พนิชยานนท์และครอบครัว ซึ่งเกิดที่เบตง ต่อมาก็ได้ไปประกอบอาชีพทำธุรกิจสร้างหลักฐานมั่นคงอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และได้ปฏิบัติตนเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลตามแนวทางการปฏิบัติธรรมกายของหลวงพ่อ วัดปากน้ำด้วยความเคารพและศรัทธายิ่ง ได้มอบกายใจเป็นศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำไปตลอดชีวิต ได้เชิญชวนคณะศิษย์ หลวงพ่อวัดปากน้ำตลอดพุทธศาสนิกชน อำเภอเบตงและจังหวัดใกล้เคียงร่วมบริจาคทรัพย์สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้น

      เพื่อให้เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญใน พระพุทธศาสนาไว้ประจำอำเภอเบตง ตลอดไปชั่วกาลนานโดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลา จารย์ อธิบดี สงฆ์วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีนายคุณวุติ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเบตงเป็นผู้ประสานงานดูแลติดตามผลการก่อสร้างมาโดยตลอด

     พระพุทธรูปองค์น้ำด้หล่อจากประเทศจีน โดยหล่อเป็นชิ้นส่วนต่างๆ แล้วบรรทุกเรือสินค้าจากประเทศจีนมาขึ้นที่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาเมื่อ ปีพุทธศักราช 2537

ซึ่งมีรายละเอียดตั้งแต่เริ่มสร้าง ดังนี้

1. วางศิลาฤกษ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2535 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์
2. ประกอบพิธียกแท่นพระชิ้นส่วนแรก วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2537
3. ประกอบพิธีอัญเชิญพระเกศ (จำนวน 59 ชิ้น) วันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2537
4. ขนาดหน้าตัก กว้าง 9.99 เมตร
5. สูง 14.29 เมตร
6. น้ำหนัก ประมาณ 40 ตัน (สี่หมื่นกิโลกรัม)
7. มูลค่าขององศ์พระพุทธรูป ประมาณ 17 ล้านบาท
8. มูลค่าก่อสร้างจนแล้วเสร็จประมาณ 50 ล้าน

 

ขอบคุณของมูลจาก....http://yala01.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

Visitors: 364,390