วัดกวนอิม

    

 

 

 

 

 

                            

                                วัดกวนอิมเบตง
        สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1966 โดยได้รวบรวมเงนจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเพื่อสร้างวัดกวนอิมแห่งนี้ โดยวัดกวนอิมแห่งนี้ก่อสร้างอย่างโดดเด่นบริเวณบริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม มีเจดีย์ 7ชั้น ที่ออกแบบก่อสร้างอย่างงดงาม

เบตง

           วัดแห่งนี้ยังป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ ประดิษฐานขององค์เทพสำคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้ตี้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื้อ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพร เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะขอพพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ

 

เบตง

 

Visitors: 38,778