วัดกวนอิม

        วัดกวนอิมเบตง

         สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1966 โดยได้รวบรวมเงนจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเพื่อสร้างวัดกวนอิมแห่งนี้ โดยวัดกวนอิมแห่งนี้ก่อสร้างอย่างโดดเด่นบริเวณบริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม

         มีเจดีย์ 7ชั้น ที่ออกแบบก่อสร้างอย่างงดงาม วัดแห่งนี้ยังป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพสำคัญๆหลายองค์

        อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้ตี้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื้อ เป็นต้น

         มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพร เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะขอพพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ

    

 

 

 

 

                                                   

Visitors: 362,327