งานสมโภชแห่เจ้าวัดแม่กวนอิม

 

 

 

 

 

งานสมโภชวัดแม่กวนอิม

           งานสมโภชวัดแม่กวนอิมที่ อ.เบตง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังเทศกาลตรุษจีนประมาณ 19 วัน ตามปฏิทินจีน

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิ และดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เพื่อให้ชาวเบตง และอำเภอใกล้เคียงได้มีโอกาสร่วมงานบุญ งานกุศล กราบไหว้พระรูปจำลอง

           โดยในวันนั้นจะมีการแห่เทพเจ้าองค์ต่างๆตามรอบเมืองทั่วเมืองเบตง เพื่อให้ประชาชนชาวเบตงได้ร่วมทำบุญ

Visitors: 365,615